Snarvei til hovedinnholdet

Rutine for håndtering av varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet

I kjølevannet av #metoo har vi sett et behov for å detaljere rutiner knyttet til saker om uønsket seksuell oppmerksomhet, som et tillegg til rutinebeskrivelse ved varsling ved Toneheim Folkehøgskole.

Varsel om slike saker kan komme til alle ansatte ved Toneheim Folkehøgskole, men kanskje særlig til internatleder og instrumentallærere – enten muntlig eller gjennom en skriftlig kanal. Vi har også varslingsknappen «Si fra», som er promotert som en relevant varslingskanal i slike saker.

For at Toneheim skal kunne få en samlet oversikt over omfang, sikre at innkommende saker behandles sensitivt – og at tiltak på riktig nivå iverksettes – skal disse rutinene følges:

1. Hvem behandler sakene

  • Ansatte som tar imot henvendelse rapporterer videre til en av personene i varslingsutvalget. Varslerne skal informeres om at saken meldes videre. Saker som kommer inn muntlig skal skriftliggjøres (se pkt. 4).
  • Ansatte oppfordrer studenter/kollegaer som varsler om å melde saken, formelt, til varslingsutvalget for videre behandling. Ansatte som mottar varsel har ikke ansvar for å følge saken, men kan gjerne stille som bistand dersom studenter/kolleger ønsker dette.

 

2. Hvordan håndteres sakene for den som varsler

Det er varslingsutvalget som svarer skriftlig på de henvendelsene som kommer – med et standardsvar som tilpasses hver enkelt sak. Alle som henvender seg blir tilbudt en samtale for å få utdype sitt varsel og få informasjon om hvordan Toneheim håndterer slike saker. Minst to av de tre i varslingsutvalget skal være tilstede under samtalen. Ved behov deltar styreleder i samtalen.

 

3. Hvordan håndteres sakene for den det varsles om

Dersom vedkommende det varsles om er elev eller ansatt ved Toneheim skal det foretas en samtale med vedkommende. Det vil normalt være en samtale mellom eleven/den ansatte og varslingsutvalget. Eventuelle tiltak overfor den det varsles om vil bli avgjort etter samtalen. Varslingsutvalget vil – når de faktiske forhold er avklart, og i samarbeid med varsleren – vurdere om politiet skal kobles inn.

 

4. Dokumentasjon av sakene

Alle saker som varsles må skriftliggjøres. Det er opprettet en tilgangsgruppe på Toneheims datasystemer der kun Internatleder, Assisterende rektor og rektor har tilgang. Alle saker er unntatt offentlighet.

 

5. Tilbakemeldingssløyfe

Sakene som legges inn på varslingsutvalgets område i datasystemet skal inneholde informasjon om hva saken gjelder og hvordan den er håndtert. Dette innebærer at i tilfeller der ansatte har tatt imot varsler skal det skrives et kort referat av den ansatte. All øvrig kontakt mellom varslingsutvalget og de impliserte parter skal skriftliggjøres.