Snarvei til hovedinnholdet

Permisjoner og fravær

Retningslinjer for permisjoner og annet fravær

Utgangspunktet er at det er obligatorisk frammøte til all undervisning og at vi er pålagt å registrere eventuelle fravær.

I blant hender det at noen har behov for å være borte fra undervisningen. Da gjelder følgende:

 1. All fravær fra undervisningen skal gjøres rede for.
 2. Ved sykdom skal internatleder varsles før første time. Egenmelding eller legeattest leveres internatleder når eleven er blitt frisk.
 3. Permisjon skal søkes på forhånd på eget skjema som må være fullstendig utfylt og levert inspektør senest kl 07:30 dagen før permisjonen.
 4. Det er ikke nødvendig å søke permisjon når det ikke er undervisning, f. eks. på søndager.
 5. Det er viktig at alle ensembler er fullt besatt ved alle øvelser. Derfor anmoder vi elevene om å unngå å søke permisjon fra ensembleøvelser. Hvis du må være borte fra en øvelse må ensembleleder være varslet på forhånd. Skolekoret regnes også som et ensemble.
 6. Det kan innvilges inntil 15 dager godkjent permisjon som ikke teller på fraværstatistikken. Da skal det alltid følge med en ekstern dokumentasjon med søknaden. Dette gjelder ved følgende tilfeller:
  • Langvarig eller kronisk sykdom dokumentert med attest fra lege, psykolog eller lignende
  • Organisasjonsarbeid, herunder ved deltakelse ved konserter og viktige øvelser i kor og korps, terminfestede idrettsarrangementer. Gjelder ikke ved betalte spillejobber.
  • Tillitsverv i politiske eller sammenlignbare organisasjoner.
  • Lovpålagte oppmøter.
  • Inntil to dager ved religiøse høytider for elever som ikke er medlemmer av Den norske kirke.
  • Annet fravær godkjent av rektor.

Fravær ut over det som er nevnt ovenfor regnes som udokumentert fravær. Hvis det udokumenterte fraværet overstiger 2% av undervisningen som er gitt til den angjeldende dato vil eleven bli innkalt til samtale, og skoleplassen vil kunne bli vurdert.