Snarvei til hovedinnholdet

Ordensregler

Reglement for trivsel, trygghet og orden ved Toneheim Folkehøgskole

Oppdatert 27.06.2014

Overordnet mål for reglementet.

Reglementets overordnede mål er å skape en kreativ, trygg og effektiv utviklingsarena for alle skolens elever og ansatte.

Trivsel og trygghet skapes først og fremst gjennom gode relasjoner. Elevenes relasjon med hverandre og med skolens ansatte skal være preget av respekt og toleranse begge veier.

§ 1 Virkeområde

Ordensreglene gjelder for alle som har status som elever ved folkehøgskolen.

Reglene gjelder på skolens område med mindre annet er avtalt, og for alle arrangement i regi av skolen, sistnevnte uavhengig av tid og sted.

Elever som har gjester på skolens område er ansvarlig for å informere sine gjester om ordensreglementet og aktivt medvirke til at gjesten følger dette under besøket. Se for øvrig eget reglement for gjester på Toneheim.

§ 2 Deltakelse på skolens opplegg

Som elev ved Toneheim folkehøgskole er eleven forpliktet til å møte presis, delta og bidra i skolens opplegg.

§ 2.1 Permisjoner

Permisjon fra skolens opplegg må avtales på forhånd, og gis etter søknad. Søknad om permisjon leveres på eget skjema til undervisningsinspektør minimum 2 dager før permisjonen skal avvikles.

§ 2.2 Sykefravær

Elever som er syke må melde fra til internatleder før kl 08.10 den dagen eleven er syk.

Elever blir syk i løpet av skoledagen melder fra til internatleder så snart som mulig, senest før man blir fraværende fra undervisning. Internatleder kan varsles ved personlig oppmøte, pr telefon eller ved å sørge for at internatleder får beskjed gjennom medelev.

Egenmelding ved sykdom aksepteres ved fravær på inntil 12 dager i løpet av skoleåret. Egenmelding ved sykdom skal levers til internatleder så snart eleven har mulighet.

Sykefravær utover dette må dokumenteres med legeerklæring som leveres til internatleder så snart som mulig etter sykefraværet.

Fravær fra undervisningen regnes som ulegitimert om internatleder ikke er varslet i henhold til ovenstående, så sant ikke den syke har vært forhindret fra å melde ifra.

§ 2.3 For sent oppmøte

Elever som uten avtale kommer for sent til en undervisningstime får fravær for hele timen og kan utelukkes fra den aktuelle timen.

Tilsvarende vil elever kunne bli nektet deltakelse på arrangementer eller konserter ved manglende eller for sent oppmøte til øvelser frem mot det aktuelle arrangementet.

§ 3 Husregler

§ 3.1 Rettigheter i internat

Skolens elever har rett til å bo i skolens internat under skoleoppholdet så lenge skolens ordensreglement følges.

Skolens ansatte har rett til å gå inn på elevenes rom når dette er nødvendig.

§ 3.2 Stilletider.

Fra kl. 23.00 til kl. 07.00 skal det være tilstrekkelig stille til at det går an å sove i internatene. Det skal også være stille utendørs slik at naboer og elever som sover ikke forstyrres.

§ 3.3 Renhold og ryddighet

Det skal til enhver tid holdes rent og ryddig i internatene. Alle elever plikter å delta i ukentlig renhold i henhold til internatleders instruksjoner.

§ 3.4 Møblering

Skolen avgjør hvordan internatene og de enkelte elevenes rom møbleres. Det er ikke anledning til å ommøblere internatene. Ved særskilte tilfeller kan ommøblering godkjennes av internatleder.

§3.5 Ansvar

Elever som bor på et internat er solidarisk økonomisk ansvarlig for skader på inventar og hus.

§ 3.6 Øving

Det er ikke anledning til å øve i internatene så sant det ikke kan gjøres lydløst og uten sjenanse for medboerne.

§ 3.7 Orden i skolebygninger

Alle elever skal bidra til orden og ryddighet i skolens felleslokaler, rydde opp etter seg, sette instrumenter på anviste plasser, legge/levere tilbake lånt utstyr på rett plass og ta vare på skolens eiendeler så godt som mulig.

§ 4 Rusmidler og røyking

§ 4.1 Røyking

I Toneheims bygninger er all røyking forbudt. Utendørs kan det kun røykes på anviste plasser.

§ 4.2 Alkohol

Det er forbudt å bruke, oppbevare eller være påvirket av alkohol på skolens område, i skolens nærområde, på arrangementer i skolens regi eller ved representasjon på vegne av skolen.

Ved mistanke om at en elev er påvirket av alkohol kan skolen kreve at eleven avlegger alkometer test. Om eleven nekter å avlegge testen regnes prøven som positiv.

Elever som har brukt alkohol i forbindelse med en bytur kan likevel komme hjem om kvelden, men da under forutsetning av at vedkommende umiddelbart går og legger seg på eget rom. Opphold på annet sted er å anse som brudd på bestemmelsen i første ledd.

§ 4.3 Narkotiske stoffer

Bruk og besittelse av illegale narkotiske stoffer tolereres ikke så lenge eleven har status som elev ved skolen. Dette gjelder også i skoleferiene.

Ved begrunnet mistanke om bruk av illegale narkotiske stoffer kan skolen kreve at det avlegges prøve. Om prøven tas av laboratorium/lege skal resultatet av en slik test gjøres kjent for skolens ledelse direkte fra laboratorium/lege. Dersom eleven nekter å avlegge test regnes testen som positiv.

§ 5 Fullmakter

§ 5.1 Faglærers fullmakter

Faglærer har i henhold til § 2.3 fullmakt til å utestenge elever fra undervisningstimer, konserter og arrangementer dersom elevene gjennom brudd på reglementet, manglende forberedelser eller øvrig atferd hindrer, forstyrrer eller på andre måter vanskeliggjør undervisningen.

Ved utestengelse fra konserter eller arrangementer skal rektor eller assisterende rektor godkjenne reaksjonen før konserten eller arrangementet finner sted.

§ 5.2 Rektors/assisterende rektors fullmakter

Rektor, eller rektors stedfortreder, har fullmakt til å godkjenne utestengelse fra konserter eller arrangementer fattet av faglærer, uten at saken tas opp i disiplinærrådet.

Rektor, eller rektors stedfortreder, har fullmakt til å ilegge elever disiplinærstraffer på skoleturer eller i andre situasjoner der disiplinærrådet ikke kan samles umiddelbart. Rektor skal i slike saker om mulig rådføre seg med en kollega før vedtak fattes.

Rektor, eller rektors stedfortreder, har fullmakt til å anmelde straffbare forhold til politiet på vegene av skolen.

§ 5.3 Øvrige fullmakter

Øverste ansvarlige lærer/ansatt på skoletur har adgang til å bortvise eller utestenge en elev fra deler av turopplegget, herunder også opptredener/konsert m.v. dersom eleven bryter reglementet, eller opptrer på en måte som hindrer, forstyrrer eller på andre måter vanskeliggjør gjennomføring av opplegget.

§ 6 Saksbehandling

§ 6.1 Disiplinærråd

Disiplinærrådet tar avgjørelser i disiplinærsaker som går ut over rektors og faglærers fullmakter. Disiplinærrådets avgjørelser behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Disiplinærrådet består av tre lærere, internatleder, undervisningsinspektør og rektor. I situasjoner hvor hurtige avgjørelser er påkrevd kan avgjørelser i disiplinærrådet vedtas når minimum tre av rådets medlemmer til stede.

Eleven som må møte for disiplinærrådet har rett til å ha med seg en person under sin forklaring.

§ 6.2 Klageinstans

Styret for skolen er øverste klageinstans for avgjørelser gjort av disiplinærrådet.

§ 6.3 Muntlig varsling

Varsling og vedtak etter §5. kan når det er særlig byrdefullt for vedtaksorganet, eller saken haster, gis muntlig.

Ved forkynnelse av vedtak muntlig skal eleven informeres om:

  1. grunnen til vedtaket,
  2. muligheten til å klage vedtaket inn for disiplinærrådet,
  3. klagefristen på 3 uker
  4. retten til å søke om at gjennomføringen av vedtaket utsettes til klage er behandlet.
  5. retten til å få vedtaket skriftlig i etterkant.

 

§ 6.4 Elevens rett til å få forklare seg

Før vedtak etter §5 fattes skal eleven skal ha mulighet til å forklare seg, så sant dette er mulig.

§ 6.5 Utsatt gjennomføring

Om eleven krever avgjørelsen prøvd i disiplinærrådet gis det normalt ikke utsatt gjennomføring.

§ 6.3 Andre disiplinære reaksjoner.

I saker der faglærer har fattet vedtak om utestengelse er faglærers avgjørelse suveren.

I saker der rektor har godkjent eller fattet vedtak om disiplinær reaksjon/utestengelse er rektors avgjørelse suveren.

I saker der rektor/faglærer har vedtatt utestengelse/disiplinær reaksjon uten behandling i disiplinærrådet er disiplinærrådet klageinstans.

§ 7 Reaksjoner ved brudd på ordensregler

§ 7.1 Disiplinære reaksjoner

Skolen har ingen faste reaksjoner på bestemte forseelser eller regelbrudd. Alle reaksjoner fra Disiplinærrådet gis dermed på grunnlag av skjønn etter en grundig helhetsvurdering.

Ulegitimert fravær, jf. § 2.1, kan medføre muntlig eller skriftlig advarsel og utestengelse fra undervisning eller andre arrangementer. Ulegitimert fravær utover 2 % av de til enhver tid gjennomførte undervisningstimer, totalt 23 timer jevnt fordelt over skoleåret, kan medføre permanent utvisning/ tap av skoleplass.

Brudd på ordensreglene § 4. kan medføre muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra undervisning eller andre arrangementer, bortvisning fra skolen eller permanent utvisning/tap av skoleplass fra første overtredelse.

§ 7.2 Konsekvenser av disiplinære reaksjoner/brudd

Ved vedtak fra disiplinærrådet om bortvisning må eleven forlate skolens områder og være borte i hele bortvisningstiden. Dette gjelder så vel skolebygninger og internat som friområder og parkeringsplasser.

Bortvisning/utestengelse fra skolen som følge av brudd på ordensreglene er å regne som ulegitimert fravær.

Brudd på ordensreglene pkt. 3 kan medføre at eleven taper retten til å bo i skolens internat.

Dersom brudd på ordensreglene pkt. 4.2 eller 4.3 forekommer på reise/turopplegg i regi av skolen, er eleven selv ansvarlig for hjemtransport ved avgjørelse om bortvisning fra turen.

Brudd på norsk lov kan gi grunnlag for disiplinærsak og bli anmeldt til politiet.

Arbeid med miljøproblemer og disiplinærsaker kan også involvere elever som ikke er en direkte del av miljøproblemet eller disiplinærsaken.

§ 7.3 Økonomi

Eleven plikter å betale skolepenger etter oppsatt plan fra skolen. Manglende betaling kan medføre tap av skoleplassen.

Bortvisning fra skolen for en periode medfører ikke fritak fra betaling av skolepenger.

Dersom eleven blir utvist eller slutter av andre årsaker, må eleven betale avbruddsgebyr for 10 uker. Ved spesielle tilfeller kan rektor innvilge fritak fra, eller redusert avbruddsgebyr.

§ 8 Endringer

Ved disiplinærsaker kan ordinær undervisning utgå. Undervisningstimer som utgår på bakgrunn av disiplinærsaker blir ikke erstattet.

§ 9 Kriser

Ved eventuelle kriser, dødsfall eller ulykker som rammer skolens elever eller ansatte skal elevene ikke offentliggjøre bilder, tekst eller snakke med presse eller utenforstående uten rektors samtykke. Kun rektor har rett til å gi informasjon ut fra Toneheim.

§ 10 Forbehold

Toneheim Folkehøgskole tar forbehold om, til enhver tid, å kunne endre skolens pedagogiske opplegg, herunder endrede lærekrefter og fagsammensetning/tilbud. Slike endringer skal ikke medføre andre endringer i forholdet mellom skolen og eleven.