Snarvei til hovedinnholdet

Skolereglement

Oppdatert 01.02.2024

Overordnet mål for reglementet.

Reglementets overordnede mål er å bidra til et trygt og forsvarlig læringsmiljø, slik at Toneheim kan være en kreativ utviklingsarena for skolens elever og ansatte.

Trivsel og trygghet skapes først og fremst gjennom gode relasjoner. Elevenes relasjon med hverandre og med skolens ansatte skal være preget av respekt og toleranse begge veier.

 

§ 1 Virkeområde

Skolereglementet gjelder for alle som har status som elever ved Toneheim Folkehøgskole, fra og med de ankommer skolen i forbindelse med skolestart.

Reglene gjelder på skolens område med mindre annet er avtalt og for alle arrangement i regi av skolen, sistnevnte uavhengig av tid og sted.

Eget reglement kan gjelde for studieturer.

 

§ 2 Generell atferd

Elevene skal medvirke til et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet. De skal opptre hensynsfullt overfor andre, og rette seg etter de lover og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet ellers.

Vold, trusler, truende atferd, seksuell trakassering/overgrep og tyveri er forbudt og skal ikke forekomme. Mobbing, diskriminering eller krenkende språkbruk, aksepteres ikke i noen form, verken verbalt, fysisk eller digitalt.

 

§ 3 Rusmidler

§ 3.1 Røyking

I Toneheims bygninger er all røyking forbudt. Utendørs kan det kun røykes på anvist plass. Dette gjelder også bruk av e-sigarett, røkelse, vannpipe og lignende.

§ 3.2 Alkohol

Det er forbudt å bruke, oppbevare eller være påvirket av alkohol på skolens område, i skolens nærområde, på arrangementer i skolens regi eller ved representasjon på vegne av skolen.

Elever som har brukt alkohol i forbindelse med en bytur kan likevel komme hjem om kvelden, men da under forutsetning av at de umiddelbart går og legger seg på eget rom. Opphold på annet sted er å anse som brudd på bestemmelsen i første ledd.

Hvis det blir oppdaget at elever oppbevarer alkohol innenfor skolens område vil dette bli beslaglagt.

§ 3.3 Narkotiske stoffer

Det er et absolutt forbud mot å bruke, være påvirket av, omsette eller oppbevare ulovlige rusmidler på skolen. Det samme gjelder omsetning av reseptbelagte legemidler og dopingmidler.

Skolen samarbeider med Utekontakten i Hamar om rustesting av elever som ønsker frivillig urintesting og samtaler om rusmisbruk.

 

§ 4 Fremmøte og fravær

Elever ved Toneheim Folkehøgskole er forventet å møte presis, delta og bidra.

For å få godkjent skoleåret og to konkurransepoeng for opptak til høyere utdanning kreves 90 % registrert frammøte på obligatorisk program. Fravær ut over 10% vil normalt føre til økonomiske konsekvenser ved at lånet ikke blir omgjort til stipend.

Fravær føres på vitnemålet i dager og enkelttimer. Eleven kan kreve å få påført årsaken til fraværet på vitnemålet.

Inntil 15 dager i løpet av skoleåret kan etter søknad godkjennes som dokumentert fravær. Dokumentert fravær føres ikke på vitnemålet.

§ 4.1 Planlagt fravær

Planlagt fravær fra obligatorisk program må avtales på forhånd, og går under betegnelsen permisjon. Søknad om permisjon leveres på eget skjema til assisterende rektor minimum 2 dager før permisjonen skal avvikles. Permisjonssøknad skal være signert av berørte lærere/ensembleledere. Permisjon vil kunne innvilges som dokumentert fravær.

§ 4.2 Sykefravær

Elever som uteblir fra undervisning på grunn av sykdom må melde fra om dette før kl 08.00 den dagen de er syke. Elever som blir syke i løpet av skoledagen må melde fra så snart som mulig, senest før de blir fraværende fra undervisning. Melding om sykdom gjøres i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Ved sykefravær ut over tre dager sammenhengende kreves legeerklæring. Legeerklæring leveres internatleder så snart som mulig etter sykefraværet. Fravær grunnet langvarige helseproblemer bekreftet av lege/behandler, vil kunne godkjennes som dokumentert fravær.

§ 4.3 Manglende eller forsent oppmøte

Fravær som ikke er meldt/avtalt aksepteres ikke.

Elever som uten avtale kommer for sent til en undervisningstime får fravær for hele timen og kan utestenges fra den aktuelle timen.

Tilsvarende vil elever kunne bli nektet deltakelse på arrangementer eller konserter ved manglende eller for sent oppmøte til øvelser frem mot det aktuelle arrangementet. Det føres da fravær.

§ 4.4 Konsekvenser av fravær

Elevplassen kan tas opp til vurdering for elever som har mer enn 1 time fravær i uken fra skolens undervisning frem til vurderingen gjøres.

Ved over 20% fravær i ett fag kan skolen stryke eleven fra faget. Faget kan også bli oppført på vitnemålet som «ikke fullført». Om dette er et obligatorisk fag, eller om det medfører at eleven kommer under minimumsgrensen for timer pr. uke i gjennomsnitt satt i forskrifter for folkehøgskolen § 4., kan dette medfører permanent utvisning/tap av skoleplass.

 

§ 5 Husregler

§ 5.1 Rettigheter i internatet

Skolens elever har rett til å bo i skolens internat under skoleoppholdet så lenge skolens reglement følges.

Retten gjelder ikke i skolens ferier og i perioder da alle skolens elever er på reise. Elevene har ikke tilgang på skolens bygninger fra kl. 16.00 siste dag før ferie og før kl. 16.00 siste dag i ferien.

§ 5.2 Tildeling av internatrom

Det er skolen som tildeler internatplass, og som avgjør hvilket rom elevene får til disposisjon gjennom skoleåret. Flytting til annet internatrom kan kun gjøres etter internatleders godkjenning.

§ 5.3 Ansattes tilgang til internatrom

Skolens ansatte har rett til å gå inn på elevenes rom ved bekymring for liv og helse, ved mistanke om brudd på skolens reglement, dersom det er behov for å gjennomføre pliktig vedlikehold eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på rommet eller eiendommen for øvrig og i andre særskilte tilfeller.

§ 5.4 Renhold og ryddighet

Alle elever skal bidra til orden og ryddighet i skolens inne- og uteområde, rydde opp etter seg, sette instrumenter på anviste plasser, legge/levere tilbake lånt utstyr på rett plass og ta vare på skolens eiendeler så godt som mulig.

Det skal til enhver tid holdes rent og ryddig i internatene. Alle elever plikter å delta i ukentlig renhold og internatoppgaver i henhold til internatleders instruksjoner.

§ 5.5 Møblering

Skolen avgjør hvordan internatene og de enkelte elevenes rom møbleres. Det er ikke anledning til å ommøblere internatene. Ved særskilte tilfeller kan ommøblering godkjennes av internatleder og/eller vaktmester.

§ 5.6 Stilletider

Fra kl. 23.00 til kl. 07.00 skal det være tilstrekkelig stille til at det går an å sove i internatene. Det skal også være stille utendørs slik at naboer og medelever ikke forstyrres.

§ 5.7 Øving

Det er ikke anledning til å øve i internatene med mindre det kan gjøres lydløst og uten sjenanse for andre.

§ 5.8 Dyrehold

Det er ikke anledning til å ha kjæledyr eller andre dyr på skolens område uten etter avtale.

§ 5.9 Gjester
Elever som har gjester på skolens område (besøksverter) er ansvarlig for å informere gjestene om skolereglementet og branninstruks, og aktivt medvirke til at gjestene følger dette under besøket. Elevene plikter å sette seg inn i og følge de til enhver gjeldene retningslinjer for besøk og overnattingsgjester ved Toneheim Folkehøgskole. Gjester som ikke overholder skolereglementet, vil kunne bortvises.

§ 5.10 Ansvar

Hvis elever utøver hærverk eller ødelegger noe ved uaktsomhet, vil vedkommende bli pålagt å utbedre skaden dersom utbedringen består i opprydding/arbeid eleven har forutsetning for å klare. Eleven vil i tillegg bli holdt erstatningsansvarlig

Elever som bor sammen på et internat, er solidarisk økonomisk ansvarlig for skader på inventar og hus.

Tap av nøkler/nøkkelkort fører til erstatningskrav.

 

§ 6 Øvrige punkter

§ 6.1 Økonomi

Eleven plikter å betale skolepenger etter oppsatt plan fra skolen. Manglende betaling kan medføre tap av skoleplassen og/eller nektet deltakelse på studietur. Utestående betaling vil bli sendt til inkasso og det kan påløpe purregebyr.

Bortvisning eller annet fravær fra skolen for en periode medfører ikke fritak fra betaling av skolepenger.

Dersom eleven blir utvist eller slutter av andre årsaker, må eleven betale oppholdspenger for de påfølgende 10 uker (avbruddsgebyr). I spesielle tilfeller kan rektor innvilge fritak fra, eller redusert avbruddsgebyr.

§ 6.2 Forsikring
Eleven må selv sørge for gyldig reiseforsikring som gjelder for turer i Norge og utlandet (både sted og lengde), samt innboforsikring og verdigjenstandsforsikring for å forsikre personlige eiendeler (instrumenter, utstyr, verdigjenstander og medbrakt inventar mv.). Skolen er ikke ansvarlig ved tyveri eller tap av elevenes eiendeler i løpet av skoleåret.

§ 6.3 Internett
Eleven får tilgang til skolens trådløse internett, under forutsetning av at det brukes i tråd med skolens rutiner for data- og informasjonssikkerhet. Bruk i strid med rutinene kan føre til at eleven mister tilgangen.

§ 6.4 Samtykke til å publisere bilder, film og lydopptak
Det er forbudt å dele/publisere bilder, film og lydopptak av andre elever eller ansatte ved skolen uten deres samtykke. Krav til samtykke gjelder ikke for deling/publisering av situasjonsbilder, men det oppfordres til å innhente samtykke også for dette da det kan være vanskelig å avgjøre forskjellen på et portrettbilde og et situasjonsbilde.

Bilder, film og lydopptak av elevene og/eller deres arbeider i forbindelse med undervisning, studieturer, internatliv og øvrig aktivitet kan bli brukt i undervisning, til å markedsføre skolen i brosjyrer/kataloger, på skolens nettsider og i sosiale medier, samt annen synliggjøring av skolen og skolens aktivitet. Elevene vil bli bedt om å undertegne samtykkeerklæring for dette når de bekrefter skoleplassen.

§ 6.5 Krav til bekledning
I henhold til Folkehøyskoleloven § 5b skal eleven ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisningen og på turer i skolens regi, med mindre bruken av slike plagg er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.

§ 6.6 Bytte av hovedinstrument/seksjon
Dersom eleven ønsker å bytte hovedinstrument/seksjon, må eleven ta dette opp med skolens ledelse ved å sende skriftlig søknad. Bytte av hovedinstrument/seksjon kan ha betydning for andre elevers tilbud og påvirke behovet for lærerkrefter ved skolen. Det er ingen garanti for at søknaden blir godkjent.

§ 6.7 Brann og rømning

Eleven plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende rutiner for brann og rømning ved Toneheim Folkehøgskole, samt å bidra til å minske risikoen for brann, branntilløp og farlige situasjoner.

§ 6.7 Kriser

Ved eventuelle kriser, dødsfall eller ulykker som rammer skolens elever eller ansatte skal eleven ikke offentliggjøre bilder, tekst eller snakke med presse eller utenforstående uten rektors samtykke.

 

§ 7 Saksbehandling

§ 7.1 Lærernes myndighet
Den ansvarlige lærer kan utestenge eleven fra undervisningstimer, konserter og arrangementer dersom eleven gjennom manglende forberedelser eller øvrig atferd hindrer, forstyrrer eller på andre måter vanskeliggjør undervisningen eller gjennomføringen av konsert-/arrangements- eller studieturprogram. Det regnes fravær i slike tilfeller.

§ 7.1 Disiplinærråd

Brudd på skolens reglement behandles normalt av skolens Disiplinærråd. Disiplinærrådets avgjørelser behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Disiplinærrådet består av tre lærere, internatleder, assisterende rektor og rektor. I situasjoner hvor hurtige avgjørelser er påkrevd kan avgjørelser i disiplinærrådet vedtas når minimum tre av rådets medlemmer er til stede.

Rektor, eller rektors stedfortreder, kan iverksette tiltak overfor elever som bryter hvilket som helst punkt i skolens reglement dersom tiltak bør iverksettes før Disiplinærråd kan samles.

§ 7.3 Varsling

Eleven skal varsles på forhånd før behandling i disiplinærsaker, samt informeres om vedtak i etterkant. Dette gjøres normalt skriftlig, men kan når det er særlig byrdefullt for vedtaksorganet eller saken haster, gjøres muntlig.

§ 7.4 Elevens rett til å forklare seg

Før vedtak fattes skal eleven ha mulighet til å forklare seg, så sant dette er mulig.

I tilfeller der eleven møter for Disiplinærrådet, har eleven rett til å ha med seg en person under sin forklaring.

§ 7.5 Klage

Styret for skolen er øverste klageinstans for avgjørelser gjort av Disiplinærrådet. Klagefristen er tre uker fra eleven har blitt gjort kjent med vedtaket.

§ 7.6 Utsatt gjennomføring

Det gis normalt ikke utsatt gjennomføring på vedtak i disiplinærsaker.

 

§ 8 Reaksjoner og konsekvenser ved brudd på skolereglementet

§ 8.1 Disiplinære reaksjoner

Skolen har ingen faste reaksjoner på bestemte forseelser eller regelbrudd. Alle reaksjoner fra Disiplinærrådet gis dermed på grunnlag av skjønn etter en grundig helhetsvurdering.

Brudd på skolereglementet kan medføre muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra undervisning eller annet program, tap av retten til å bo i skolens internat, hjemsendelse fra studietur, tap av Internettilgang, bortvisning fra skolen i en periode eller permanent utvisning/tap av skoleplass. Ødeleggelse av utstyr og inventar vil i tillegg kunne utløse erstatningskrav.

Alvorlige brudd på skolens reglement kan føre til tap av skoleplass ved første overtredelse.

§ 8.2 Konsekvenser av disiplinære reaksjoner/brudd

Ved vedtak fra Disiplinærrådet om bortvisning må eleven forlate skolens områder og være borte i hele bortvisningstiden. Dette gjelder så vel skolebygninger og internat som friområder og parkeringsplasser.

Ved avgjørelse om bortvisning fra reise, vil eleven selv være ansvarlig for hjemtransport og må selv bekoste dette.

Bortvisning/utestengelse som følge av forstyrrende adferd eller brudd på skolereglementet medfører fravær som kommer på vitnemålet.

Arbeid med miljøproblemer og disiplinærsaker vil kunne involvere elever som ikke er en direkte del av miljøproblemet eller disiplinærsaken.

Ved disiplinærsaker kan ordinær undervisning utgå. Undervisningstimer som utgår på bakgrunn av disiplinærsaker blir ikke erstattet.

Brudd på norsk lov kan gi grunnlag for disiplinærsak og vil kunne bli anmeldt til politiet.

 

§ 9 Forbehold

Toneheim Folkehøgskole tar forbehold om at skolens pedagogiske opplegg, herunder endrede lærekrefter og fagsammensetning/tilbud kan endres med kort varsel. Slike endringer skal ikke medføre andre endringer i forholdet mellom skolen og eleven.

For øvrig vil andre regler ved motstrid kunne ha forrang foran dette regelverk, og Toneheim Folkehøgskole tar ikke ansvar for eventuelle konsekvenser som skyldes slike avvik.

 

§ 10 Tvister m.m. 

Enhver tvist mellom eleven og skolen skal reguleres av norske rettsregler.

Partene vedtar Østre Innlandet tingrett som verneting for eventuelle tvister forbundet med elevens forhold til Toneheim Folkehøgskole.